E-mail Telefon Cím

Általános Szerződési Feltételek Szolgáltatások Nyújtására

Az Evergreen Medical Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Szolgáltató, valamint a Szolgáltatást igénybe vevő Vendég (a továbbiakban együttesen: "Felek") között létrejött egészségügyi Szolgáltatás nyújtására vonatkozó Szolgáltatási Szerződésre a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") az irányadók.

Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről a Szolgáltató és a Vendég írásban kifejezetten eltérően nem állapodtak meg és amely ilyen módon a Felek közötti Szolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A Vendég a Beleegyező Nyilatkozat aláírásával, illetve a Szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, tudomásul vette, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1. Fogalom - Meghatározások

Jelen ÁSZF alkalmazása, valamint a Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben Felek között jogviszony során az alábbi jelentéssel bíró fogalom-meghatározások alkalmazandóak.

1.1. Szolgáltató: Evergreen Medical Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8784 Kehidakustány, Golf utca 1.; cégjegyzékszám: 20-09-078670; adószám: 32235878-2-20)

1.2. Vendég: a Szolgáltató által nyújtott, a Szolgáltató érvényes és hatályos működési engedélyében meghatározott Szolgáltatást igénybe vevő vagy abban részesülő személy.

1.3. Szolgáltatás: Szolgáltató által nyújtott minden olyan egészségügyi és egyéb kiegészítő szolgáltatás, amely a Vendég egészségének megőrzése, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógykezelése, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása céljából a Vendég vizsgálatára és kezelésére, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés csökkentésére, ideértve továbbá a Vendég számára nyújtott esztétikai, szépészeti beavatkozásokat, a fentiek érdekében a Vendég egészségügyi vizsgálati anyagainak kezelésére és feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyászati ellátásokkal kapcsolatoskülön jogszabály szerinti tevékenységet is.

1.4. Szolgáltatási Szerződés: Felek között Szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás, amelynek háttérszabályaként a jelen ÁSZF alkalmazandó.

1.5. Beleegyező Nyilatkozat: Vendég nyilatkozata a Szolgáltató által nyújtandó Szolgáltatás igénybevételéhez történő hozzájárulásáról, amely minden esetben a Szolgáltatás nyújtását megelőzően jön létre.

1.6. Egészségügyi Dokumentáció: a Szolgáltatás során a Szolgáltató, illetve a nevében eljáró személyek tudomására jutó, a Vendég kezelésével kapcsolatos egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától.

1.7. Szolgáltatási Díj: Vendég által a Szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díj. A mindenkor hatályos díjszabást Szolgáltató honlapján és az Egészségügyi Központ Recepcióján nyomtatott formában teszi közzé. A Szolgáltatási díj megfizetésének és a díjfizetés elmaradásának részletes szabályait jelen ÁSZF tartalmazza.

2. ÁSZF hatálya, a szolgáltatási szerződés létrejötte

2.1. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszony létrejöttére, módosítására, teljesítésére, valamint annak megszüntetésére és meghatározza a Szolgáltatások nyújtásának feltételeit.

2.2. A Szolgáltató és a Vendég között Szolgáltatási Szerződés jön létre, amennyiben (i) a Szolgáltató által visszaigazolt Szolgáltatásra vonatkozóan a Vendég a Beleegyező Nyilatkozatot aláírja vagy (ii) a Szolgáltatást Vendég megrendeli és a Szolgáltatás nyújtását Szolgáltató visszaigazolja vagy (iii) Vendég Szolgáltatást vesz igénybe a Szolgáltatótól.

2.5. Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, köteles azonban a módosítás tényét és a módosított ÁSZF-et honlapján közzétenni. Jelen ÁSZF módosítása nem hat ki a Felek között a módosítást megelőzően létrejött Szolgáltatási Szerződésre.

2.6. Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-et honlapján (www.evergreen.hu) és a Egészségügyi Központ recepcióján kinyomtatott formában a Vendég számára hozzáférhetővé teszi.

3. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.1. Szolgáltató a hatályos jogszabályok, szakmai és etikai előírások, továbbá a létrejött Szolgáltatási Szerződés és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint vállalja a Szolgáltatás és a Szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó ellátás nyújtását a Vendég részére.

3.2. Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben megjelölt Szolgáltatások nyújtásához szükséges érvényes és hatályos működési engedéllyel, valamint a megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkezik. Szolgáltató (beleértve a Szolgáltatások nyújtásába bevont közreműködőt, illetve személyes közreműködőt) a Szolgáltatás nyújtásához szükséges, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárgyi-, személyi feltételekkel, valamint a tevékenységére vonatkozó általános szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik.

3.3. Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során mindig a Vendég érdekeinek figyelembevételével, a tőle elvárható legnagyobb körültekintéssel és gondossággal jár el.

3.4. Szolgáltató vállalja, hogy az Egészségügyi Központ minden tekintetben megfelel a hatályos egészségügyi jogszabályi előírásoknak.

3.5. Szolgáltató Rendelési Időben a honlapján (www.evergreen.hu) elérhető Szolgáltatásokat, az ott meghatározott Szolgáltatási Díj ellenében nyújtja.

3.6. Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás társadalombiztosítási ellátási jogviszony terhére nem vehető igénybe. A Szolgáltatásra tekintettel Vendég nem jogosult betegség miatti keresőképtelenség (így különösen táppénzre, vagy betegszabadságra való jogosultság) megállapítására sem.

3.7. Szolgáltató a Vendéget alapvetően előzetes időpontfoglalás alapján fogad és nyújt részére Szolgáltatást, ettől való eltérés a Szolgáltató kizárólagos döntése alapján lehetséges.

4. Vendég jogai és kötelezettségei

4.1. Szolgáltató a Vendég jogait, így különösen önrendelkezési jogát és emberi méltósághoz való jogát a Szolgáltatás nyújtása során tiszteletben tartja.

4.2. Szolgáltatás igénybevétele előtt – egyes, Szolgáltató által megjelölt, Szolgáltatások igénybevétele esetén a Vendég köteles – személyazonosság igazolására szolgáló érvényes igazolványt (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély), valamint TAJ-számát felmutatni, illetve bejelenteni a bejelentkezés során az Egészségügyi Központ recepcióján. Ennek megtagadása esetén a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását megtagadhatja.

4.3. A Vendégnek joga van számára egyéniesített formában megadott teljeskörű tájékoztatáshoz. Vendég tudomásul veszi, hogy Szolgáltató adott Szolgáltatásokkal kapcsolatban teljeskörű tájékoztatást adott esetben csupán közreműködőinek, illetve személyes közreműködőinek az igénybevételével tud adni. Egészségügyi Központ nyitvatartási idején túl a tájékoztatás elsősorban telefonos időpontegyeztetést követően telefonos megbeszélés keretében lehetséges.

4.4. Vendég a Szolgáltatások igénybevétele előtt köteles Szolgáltatót teljeskörűen és részletesen tájékoztatni egészségi állapotáról, a korábbi vizsgálatairól, azok elvégzésének vagy elmaradásának körülményeiről, eredményeiről.

4.5. Vendég a Szolgáltatásra vonatkozó Beleegyező Nyilatkozat aláírásával – vagy amennyiben erre nem képes, két tanú együttes jelenlétében szóban vagy más módon megtett beleegyező nyilatkozata formájában - elismeri, hogy az igénybe venni kívánt Szolgáltatásra vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltatótól, illetve annak képviseletében eljáró személytől teljeskörűen megkapta, valamennyi feltett kérdésére kielégítő választ kapott.

4.6. Vendég jogosult a vizsgálat, kezelés elvégzéséhez való beleegyezését bármikor visszavonni, azonban a beleegyezés alapos ok nélküli visszavonása esetén köteles megfizetni Szolgáltató számára az adott Szolgáltatásra vonatkozó teljes Szolgáltatási Díjat.

4.7. Vendég jogosult megismerni a róla készült Egészségügyi Dokumentációban szereplő adatait, jogosult az Egészségügyi Dokumentációba betekinteni, valamint arról – térítés ellenében - másolatot kérni azzal, hogy az Egészségügyi Dokumentációval a Szolgáltató, az abban szereplő adattal a Vendég rendelkezik. Vendég az eredeti dokumentumok kiadását nem jogosult kérni.

4.8. Vendég jogosult az Egészségügyi Központ elhagyására, amennyiben ezzel mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti és törvény eltérően nem rendelkezik.

4.9. Vendég a Szolgáltatás igénybevétele során köteles a vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató működési rendjét, Házirendjét, továbbá más Vendégek jogát tiszteletben tartani.

4.10. Vendég a Egészségügyi Központ területén kísérővel abban az esetben tartózkodhat, amennyiben azt előzetesen, az időpontfoglalásnál Szolgáltató számára jelezte és ehhez a Szolgáltató hozzájárult.

4.11. Vendég köteles betartani a Szolgáltatás nyújtása során a Szolgáltatás nyújtó személyek utasításait, az előírt gyógyszereket az orvosi rendelvénynek megfelelően szedni, valamint az előírt terápia utasításait megtartani.

5. Szolgáltatás

5.1. A Szolgáltatás igénybevétele előzetes bejelentkezés és időpontfoglalás, valamint a Szolgáltató által megjelölt egyes Szolgáltatások esetén kizárólag előre fizetés után lehetséges. Vendég a Szolgáltatást az alábbi eljárás szerint veheti igénybe:

5.2. Vendég tudomásul veszi, hogy Szolgáltató által megjelölt egyes Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges a Szolgáltató rendelkezésére bocsátania az alábbi (vagy azok közül a Szolgáltató által kért egyes) adatokat:
Vendég köteles a kezeléseken és a vizsgálatokon az előzetesen egyeztetett időpontban, arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni.

5.4. Vendég tudomásul veszi, hogy Szolgáltatás igénybevétele esetén az adott vizsgálathoz, kezeléshez a beleegyezését megadottnak kell tekinteni külön írásos beleegyezés hiányában is.

5.5. Amennyiben a vizsgálatok során a Szolgáltató további vizsgálatokat javasol, amelyek eredménye, kiértékelése későbbi időpontban történik, Vendég tudomásul veszi, hogy az e további Szolgáltatás díját az aktuális időpontban nyújtott Szolgáltatás díja nem fedezi.

5.6. A Szolgáltatástól értesítés nélkül távolmaradó Vendég esetén, Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díj 100%-át kiszámlázni a Vendégnek, mintha a Vendég a Szolgálatást igénybe vette volna. Az esetlegesen előre befizetett Szolgáltatási díjat Szolgáltató ezen esetekben nem téríti vissza a Vendégnek.

6. Módosítási és lemondási feltételek

6.1. Vendég tudomásul veszi, hogy Szolgáltatásra vonatkozó előre egyeztetett időpontot csak indokolt esetben az előzetesen lefoglalt időpontot megelőző 24 órán túl – a Egészségügyi Központ nyitvatartási idején belül– jogosult módosítani. Amennyiben az időpontmódosításra a fentieknek megfelelően kerül sor, Szolgáltató a Vendég számára új időpontot ajánl fel. Amennyiben az időpontmódosításra a lefoglalt időponthoz képest 24 órán belüli időpontban kerül sor, úgy Vendég köteles Szolgáltatónak megtéríteni a teljes Szolgáltatási Díjat.

6.2. Amennyiben az előre egyeztetett időpontot Szolgáltató mondja le, úgy köteles a Vendég számára új időpontot felajánlani az eredeti időponthoz képest 30 napon belül.

7. Szolgáltatási díj

7.1. Vendég a Szolgáltatás igénybevételéért Szolgáltatási Díjat köteles fizetni Szolgáltatónak. Szolgáltató a mindenkori Szolgáltatási Díjjegyzéket a honlapján és a Egészségügyi Központ recepcióján nyomtatott formában is közzé teszi. Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja.

7.2. A Szolgáltatási Díjról szóló számlát a Szolgáltató, vagy a Szolgáltató meghatalmazottjaként és nevében eljárva a Zala Springs Golf Resort Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8784 Kehidakustány, Golf utca 1.; cégjegyzékszám: 20-10-040324) állítja ki a Vendég részére a Szolgáltatás nyújtását követően, vagy amennyiben a Szolgáltatást a Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatási Díj előzetes megfizetése esetén nyújtja, a Szolgáltatási Díjról szóló számla a Szolgáltatás nyújtását megelőzően kerül kiállításra.

7.3. A Vendég részére főszabály szerint elektronikus számla (továbbiakban: e-számla) kerül kiállításra, mely PDF formátumban a Vendég által előzetesen megadott e-mail címre kerül továbbításra.

7.4. A Szolgáltató által kiállított elektronikus számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas.

7.5. Amennyiben Vendég papír alapú számla kiállítását kéri, úgy azt köteles a fizetési folyamat során, a számla kiállítását megelőzően jelezni. Amennyiben ilyen jelzést nem tesz, úgy kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató e-számlát állítson ki.

7.6. Az elektronikus úton kibocsátott számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az eredeti elektronikus számla, mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét. Az így kiállított elektronikus számla megfelel az elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

7.7. Szolgáltatási Díj a Szolgáltató által meghatározott pénznemben kerül számlázásra, így kiegyenlítése is a Szolgáltató által meghatározott pénznemben teljesítendő. A Szolgáltatási Díj a Szolgáltatás igénybevételekor készpénzben, bankkártyával, egyenlíthető ki. Egyes Szolgáltatások esetén Szolgáltató átutalásos fizetési módot is lehetővé tehet.

7.8. Amennyiben Vendég a Szolgáltatási Díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget a Szolgáltatás nyújtásakor, és így késedelembe esik, a Szolgáltató a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

7.9. Szolgáltató jogosult a Vendég fizetési késedelme esetén további Szolgáltatás nyújtását megtagadni.

7.10. Szolgáltató jogosult a Vendég korábbi nem fizetése vagy fizetési késedelme esetén úgy dönteni, hogy a Vendég részére további Szolgáltatás nyújtását nem, vagy csak a Szolgáltatási Díj előlegezése mellett nyújtja.

7.11. Vendég fizetési késedelme esetén Szolgáltató jogosult igényét peres úton érvényesíteni a Vendéggel szemben, és igénybe vehet valamennyi rendelkezésére álló jogi eszközt a követelése érvényesítése érdekében. A sikeres igényérvényesítés költsége a Vendéget terheli.

7.12. Amennyiben Vendég a Szolgáltatást csak részben veszi igényben nem tarthat igényt a Szolgáltatási Díj részben vagy egészben történő visszatérítésére.

8. Felelősség

8.1. Szolgáltató, a Szolgáltatás nyújtására tekintettel, teljes körű felelősségbiztosítással rendelkezik, vagyis az valamennyi észszerűen lehetséges kockázatra kiterjed.

8.2. Vendég tudomásul veszi, hogy az Egészségügyi Központban és annak várakozó helyiségeiben, hagyott értéktárgyak eltulajdonításáért vagy megrongálódásáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli kivéve, ha azokat a Szolgáltató által erre kijelölt helyen, a Szolgáltató tudomásával és beleegyezésével kerülnek elhelyezésre.

8.3. Szolgáltatót nem terheli felelősség továbbá a Vendég által a Szolgáltatást megelőzően, azt követően, vagy a Szolgáltatás során elvesztett értéktárgyakért, vagy pénzért, kivéve, ha Vendég azokat a Szolgáltató által erre kijelölt helyen, a Szolgáltató tudomásával és beleegyezésével helyezi el.

8.4. Szolgáltató a Szolgáltatásokat saját alkalmazottai, közreműködői, valamint személyes közreműködői igénybevételével nyújtja, akiknek tevékenységéért Szolgáltató úgy felel, mintha azt maga végezte volna el.

8.5. Amennyiben Vendég nem követi Szolgáltató közreműködői, személyes közreműködői, vagy munkavállalói által tettegészségügyi utasításokat, vagy az előírt gyógyszereket elmulasztja beszedni, az így bekövetkező károkért, következményekért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

8.6. Amennyiben Vendég visszautasítja a Szolgáltatást, Vendégnek, az elmaradt Szolgáltatásból eredő, egészségügyi állapotának romlásáért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

8.7. A Vendég a Szolgáltatás nyújtása alatt, illetve azt megelőzően, valamint azt követően a saját egészségi állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel tartozik, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely Szolgáltatás sikerességét veszélyeztetné. Az ilyen magatartásokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

8.8. Vendég a Szolgáltató számára nyújtott Egészségügyi Dokumentációban foglalt adatok hitelességéért és teljes körűségéért kizárólagos felelősséggel tartozik.

8.9. Vendég tájékoztatási kötelezettsége kiterjed saját egészségügyi állapotával összefüggésben mindazon tényre, körülményre, amely a Szolgáltatás nyújtásának sikerességét veszélyeztetheti. Amennyiben Vendég a fenti tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy csak részben tesz eleget, úgy az ennek elmaradásából eredő következményekért Szolgáltatót felelősség nem terheli.

8.9.1. Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely ezen adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik.

9. Resort szabályok

9.1. Az Egészségügyi Központ a Kehidakustány és Zalacsány külterületein elhelyezkedő Zala Springs Golf Resort néven ismert golffalu (továbbiakban: "Zala Springs Golf Resort") részét képezi. A Zala Springs Golf Resort egy kimagasló színvonalú szolgáltatásokat nyújtó golffalu, amelynek központi részét Közép-Európa egyik legszebb Robert Trent Jones II golf versenypályája képezi exkluzív golfklubbal, a Zala Springs Golf Resort részei továbbá a részben már megépült illetve jelenleg kiépítés alatt álló egyéb épületek (lakó és üdülő célú épületek, apartmanok), illetve egyéb kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó létesítmények (pl. étterem, játszótér, wellness központ). A Zala Springs Golf Resort célja, hogy a területén mindenkor ott tartózkodó személyek - beleértve az ott lakók, üdülők, látogatók, Vendégek illetve pihenők (sportolók) - számára magas minőségi színvonalú épített és természeti környezetet biztosítson kiemelkedő színvonalú szolgáltatásokkal.

9.2. A Zala Springs Golf Resort teljes területére irányadó mindenkire érvényes és kötelező szabályokat (beleértve a közlekedési, magatartási és őrzés-védelmi szabályokat, a továbbiakban együtt: "Resort Szabályok") a Zala Springs Golf Resort Zrt. (székhely: 8784 Kehidakustány, Golf utca 1.; cégjegyzékszám: Cg. 20-10-040324) vagy az általa a Robert Trent Jones II golf versenypálya üzemeltetésére kijelölt harmadik személy jogosult megállapítani és szükség szerint módosítani. A mindenkor alkalmazandó Resort Szabályok a golfklub recepcióján (és a www.zalasprings.hu internetes felületen) tekinthetőek meg bárki által.

9.3. Vendégek az Egészségügyi Központ, illetve a Zala Springs Golf Resort területén történő tartózkodásuk során kötelesek betartani a Resort Szabályokat. Amennyiben a Vendég a Resort Szabályokat a Szolgáltató felszólítása ellenére sem tartja be, akkor Szolgáltató jogosult a Vendéget az Egészségügyi Központ, illetve a Zala Springs Golf Resort területéről eltávolítani.

10. Adatvédelem

10.1. Szolgáltató köteles a Szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott személyes, illetve különleges adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. számú törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. számú törvény, illetve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletének rendelkezéseinek megfelelően kezelni. A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: www.evergreen.hu

10.2. Tekintettel arra a jogszabályi kötelezettségre, hogy Szolgáltató köteles az egészségügyi adatokat az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT) továbbítani, ezért Vendég tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF 5.2. pontjában foglalt kötelezettségének eleget kell tennie.

11. Betegjogok, tájékoztatás és panaszkezelés

11.1. A Vendég jogaival, valamint Szolgáltatással kapcsolatban tájékoztatás nyújtásáért az alábbi elérhetőségen érdeklődhet:

11.2. A Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos Panaszkezelési Tájékoztató az alábbi linken érhető el: www.evergreen.hu

11.3. A Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos Betegjogi Tájékoztató az alábbi linken érhető el: www.evergreen.hu

12. Egyéb rendelkezések

12.1. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Szolgáltatással kapcsolatosan felmerült vitájukat elsődlegesen békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek az értékhatár függvényében alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel és illetékeséggel és rendelkező bíróság kizárólagos döntésének.

Jelen ÁSZF 2023. augusztus 15. napján lép hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényes.